Hoi Vien Ghi Danh
 La So T Vi  Sao Han  Boi Bai  oan iem  Que Khong Minh  Xam Quan Am  Bat T  Thc Lo Ban  Bat Trach Minh Canh
   Th Bay 17 Thang 10, 2019 Nam Qu'c So'n H      Ngay 19 Thang 09 Ky Hi VL 4898
 T' Vi L G?
 T' Vi Lu'u L G?
 L S' Danh Nhn
 T' Vi Bi Ton
 Sao Ha.n
 Vo'. Ch`ng
 on i`m
Bat T
 Xin Xm
 Xm T Qun
 Xm Qun m
 Xm B Ni Sam
 Xm Quan Thnh
 An Sao
 Gi' m Li.ch
 L S' T' Vi
 Xin Que
 Bi Bi
 Bi Kiu
 Que Qu C'c
 Que T Cng
 Que Qun m
 Que Khng Minh
 Que Phu.c Hy
 i.a L
 Thu''c L Ban
 Bt Tra.ch Minh Cnh
Xam Taû Quaân
Höõu Caàu Taát ÖÙng
Ñöùc Naêng Thaéng Soá


Xin Quí Vò Röûa Tay Röûa Maët Saïch Seõ
Thaønh Taâm Khaán Nguyeän Ñieàu Muoán Xin
Vaø Choïn Vong Tron Lõng Nghi Ñeå Xin Xaâm


 
 T' Vi Bi Ton
Bo'i Ba`i
Trang Chu T Vi TuViVietShare.com
Copyright 2002-2019 TuViVietShare.com All rights reserved.