Hoi Vien Ghi Danh
 La So T Vi  Sao Han  Boi Bai  oan iem  Que Khong Minh  Xam Quan Am  Bat T  Thc Lo Ban  Bat Trach Minh Canh
   Th Nam 18 Thang 01, 2022 Nam Qu'c So'n H      Ngay 16 Thang 12 Tan Su VL 4901
 T' Vi L G?
 T' Vi Lu'u L G?
 L S' Danh Nhn
 T' Vi Bi Ton
 Sao Ha.n
 Vo'. Ch`ng
 on i`m
Bat T
 Xin Xm
 Xm T Qun
 Xm Qun m
 Xm B Ni Sam
 Xm Quan Thnh
 An Sao
 Gi' m Li.ch
 L S' T' Vi
 Xin Que
 Bi Bi
 Bi Kiu
 Que Qu C'c
 Que T Cng
 Que Qun m
 Que Khng Minh
 Que Phu.c Hy
 i.a L
 Thu''c L Ban
 Bt Tra.ch Minh Cnh
Laù Soá Töû Vi Löu


Vu tru hang chuyen dch. Noi en thi gian la noi en s thay oi. Trong khoa T Vi, ngoai la so can ban trang thai Tnh mang tnh chat tong quat, chung ta con co la so T Vi Lu trang thai ong, nham noi len s thay oi cua van menh con ngi trong mot thi gian nhat nh. ay chnh la xem van han vi mot la so T Vi Lu.


e dien ta s thay oi nay, khoa T Vi co 7 loai han. ai Han la thi gian 10 nam c tnh theo so Cuc cua ban menh. Lu Nien ai Han la v tr cua so tuoi thay oi cho tng 10 nam cua mot ai han. Tieu Han la thi gian 1 nam cua 10 nam ai han. Nguyet Han la thi gian mot thang cua tieu han. Nhat Han la thi gian mot ngay cua nguyet han. Thi Han la thi gian 1 gi Am Lch cua nhat han. Ngoai cac loai han neu tren, khoa T Vi con e cap en ong Han, la khoang thi gian mot nam can xem cho mot La So t 1 tuoi en 12 tuoi.


Ben canh nhng bo Sao can ban, La So Lu c an them 11 Sao lu ong ma v tr thay oi theo Can va Chi cua nam hien tai. S luan oan moät La So Lu c da tren Can va Chi cua nam, thang can xem phoi hp vi Can va Chi tuoi cua ng so, cung v tr va anh hng cua 11 sao Lu vi cac sao co nh a co san trong la so.


e chiem nghiem mot la so T Vi mc o nhat han va thi han oi hoi mot trnh o chuyen mon nhat nh cung kinh nghiem phong phu cua nha nghien cu. Chac co lan chung ta a c nghe ve giai thoai Trang Trnh Nguyen Bnh Khiem tien oan la so T Vi cho cay quat cua Ngai. ay chnh la mot kinh nghiem ve nhat han va thi han trong viec luan oan moät Laù Soá Löu. V nhng ñieàu kieän kho khan nen tren, t xa en nay, t khi chung ta nghe noi en la so T Vi Lu [ac biet la vi nhat han va thi han], ma thong thng ch biet en La So can ban c thiet lap theo nam thang ngay gi sinh.


Trong tinh than gii thieu nhng ac thu cua nen Minh Trieát ong Phng, VietShare.com han hanh gi en moi Hoi Vien nhng La So T Vi Lu vi phan luan oan cho Lu Nien ai Han, Tieu Han cung Nguyet Han. Hy vong rang, vi la so T Vi Lu, chung ta se co dp thng thc mot vai net tinh hoa cua khoa T Vi au So, ngo hau tm c nhng phng cach ng x thch hp cho tng trang huong trong canh i luon thay oi.


Vietshare.com


Cach S Dung La So T Vi Lu

 T' Vi Bi Ton
Bo'i Ba`i
Trang Chu T Vi TuViVietShare.com
Copyright 2002-2019 TuViVietShare.com All rights reserved.