Hoi Vien Ghi Danh
 La So T Vi  Sao Han  Boi Bai  oan iem  Que Khong Minh  Xam Quan Am  Bat T  Thc Lo Ban  Bat Trach Minh Canh
   Th Nam 18 Thang 01, 2022 Nam Qu'c So'n H      Ngay 16 Thang 12 Tan Su VL 4901
 T' Vi L G?
 T' Vi Lu'u L G?
 L S' Danh Nhn
 T' Vi Bi Ton
 Sao Ha.n
 Vo'. Ch`ng
 on i`m
Bat T
 Xin Xm
 Xm T Qun
 Xm Qun m
 Xm B Ni Sam
 Xm Quan Thnh
 An Sao
 Gi' m Li.ch
 L S' T' Vi
 Xin Que
 Bi Bi
 Bi Kiu
 Que Qu C'c
 Que T Cng
 Que Qun m
 Que Khng Minh
 Que Phu.c Hy
 i.a L
 Thu''c L Ban
 Bt Tra.ch Minh Cnh
T Vi au SoTrong vieäc tìm hieåu soá phaän con ngöôøi, haàu nhö ai cuõng tin vaøo Töû Vi Ñaåu Soá.


Vay Töû Vi Laø Gì?


T Vi mang hình aûnh moät loaøi hoa maøu tím. Ngöôøi xöa duøng loaïi hoa maøu tím naøy ñeå chieâm boác. Töø ñoù ngöôøi ta suy ra nhöõng bieán coá thaêng traàm noùi leân söï thaønh baïi trong soá phaän con ngöôøi.


Vao ñôøi Toáng, Traàn Ñoaøn töùc Hi Di Laõo Toå ñaõ saép xeáp coù heä thoáng nhöõng yeáu toá coù aûnh höôûng toát, xaáu ñeán ñôøi ngöôøi ñöôïc mang bieåu töôïng baèng teân nhöõng ngoâi sao, khôûi ñaàu laø sao Töû Vi. Töø ñoù Töû Vi trôû thaønh moät moân khoa hoïc huyeàn bí vöôït xa caùc boä moân khaùc trongvieäc tieân ñoaùn vieäc thoï yeåu, sang heøn, giaøu ngheøo cuûa kieáp nhaân sinh.


Möôøi boán chính tinh cuøng caû nhöõng phuï tinh mang baûn saéc rieâng bieät ñöôïc an ñònh treân 12 cung treân moät thieân baøn. Caùch tính naøy caên cöù vaøo 4 yeáu toá: Naêm, Thaùng, Ngaøy vaø Giôø ñeå laäp thaønh moät laù soá. Luaän ñoaùn moät laù soá Töû Vi laø tìm hieåu ñònh meänh cuûa moät ñôøi ngöôøi. Ñònh meänh ñoù nhö Thi Haøo Nguyeãn Du ñaõ thoát ra trong taùc phaåm Truyeän Kieàu:


"Bat phong traàn phaûi phong traàn,
Cho thanh cao mi c phaàn thanh cao".


Daàu vaäy, khoa Töû Vi cuõng chaáp nhaän coù söï gia giaûm trong noã löïc höôùng thieän cuûa caù nhaân baèng söï thi aân boài ñöùc theo quan nieäm "gieo nhaân thì gaëp quaû", ñuùng vôùi trieát lyù Phöông Ñoâng:


"Xa nay nhan nh thang Thien cung nhieu".


Khoa T Vi du nhap vao Viet Nam t lau lam, nhng thi o ch pho bien trong cung nh. Sau nay T Vi mi lan rong ra dan gian. Qua kinh nghiem lau i cung oc sang tao cua to tien ta, nen khoa T Vi ngay nay a mang them tnh cach ac thu cua ngi Viet.


Nghien cu T Vi la e "biet mnh" va "biet ngi". Nh o, ta chon c mot the ng x khon ngoan, tuy thi hanh ong chang khac g cong dung cua chiec la ban cho ngi i bien. ieu o cung noi len quan niem: "Thuan Thien gia ton, nghch thien gia vong", phu hp vi ly bien dch nhiem mau cua Can Khon Vu Tru.


Vi muc ch tm hieu so phan cua mnh qua s he m cua bc man huyen b can c, theo s ch dan va kinh nghiem cua co nhan. VietShare xin mi cac ban yeu thch cung bc vao khu vn huyen b nay.


Xin Nhan ay e xem VietShare T Vi Boi Toan

Vietshare.com

 T' Vi Bi Ton
Bo'i Ba`i
Trang Chu T Vi TuViVietShare.com
Copyright 2002-2019 TuViVietShare.com All rights reserved.