Hoi Vien Ghi Danh
 La So T Vi  Sao Han  Boi Bai  oan iem  Que Khong Minh  Xam Quan Am  Bat T  Thc Lo Ban  Bat Trach Minh Canh
   Th Nam 18 Thang 01, 2022 Nam Qu'c So'n H      Ngay 16 Thang 12 Tan Su VL 4901
 T' Vi L G?
 T' Vi Lu'u L G?
 L S' Danh Nhn
 T' Vi Bi Ton
 Sao Ha.n
 Vo'. Ch`ng
 on i`m
Bat T
 Xin Xm
 Xm T Qun
 Xm Qun m
 Xm B Ni Sam
 Xm Quan Thnh
 An Sao
 Gi' m Li.ch
 L S' T' Vi
 Xin Que
 Bi Bi
 Bi Kiu
 Que Qu C'c
 Que T Cng
 Que Qun m
 Que Khng Minh
 Que Phu.c Hy
 i.a L
 Thu''c L Ban
 Bt Tra.ch Minh Cnh
Sao Haïn Trong Naêm

T Vi Ly Soá la mot nen khoa hoc t ngan xa khong ch thuan tuy nghien cu ve nhõng hien tng vat ly vo sinh nhö neàn khoa hoïc vaät lyù töï nhieân ma oái tng nghien cu la s lien he cua con ngi trong moi trng vuõ tru.

Vuõ tru tuan hoan luon chuyen dòch. Do ñoù thi tieát cuõng oi thay Xuan Ha Thu ong. Vaø ñi ngi cuõng thang tram theo quy luat naøy. Khoa T Vi Ly Soá ong phng chiem nghiem nguyen ly Bieán Dòch o e tìm ra nhõng anh hng trong cuoc i da theo s tuan hoan cua vuõ tru. Theo o van menh cua i ngi seõ chòu anh hng cua nhõng s kien oi thay nay. e dieãn ta nhõng yeáu toá toát xaáu tren, Khoa T Vi ong Phng aõ a ra cac yeáu toá Sao va Han oái vi tng ngi cho moãi nam.

Th du vao nam Canh Thìn (2000) moät ngöôøi nam tuoi Quy Hi sinh vao nam 1983 co mang ai Hai Thuy seõ gap sao Moc c va han Tan Tan. Nõ tuoi Bnh Ngo sinh vao nam 1966 mang Thien Ha Thuy seõ gap sao Thai Bach va han Thien La.

Tuy theo nhõng sao va han va nam hay nõ ma co nhõng anh hng xaáu toát khac nhau. Chung ta thng nghe cau: "Nam La Hau, Nõ Keá o." ay la hai sao raát xaáu cho nam va nõ rieng biet, c goi la Hung Tinh. Sao Moc c thì toát cho ca nam laãn nõ, c goi la Kieát Tinh hay Cat Tinh.

Khi gap phai Sao Han xaáu, ngi ta thng phai tìm cach Cung Sao Giai Han. Tuy khong the hoan toan oi t xaáu sang hoaøn toaøn toát nhng cuõng phan nao giam thieu s rui ro kem may man trong nam.

 T' Vi Bi Ton
Bo'i Ba`i
Trang Chu T Vi TuViVietShare.com
Copyright 2002-2019 TuViVietShare.com All rights reserved.