Hoi Vien Ghi Danh
 La So T Vi  Sao Han  Boi Bai  oan iem  Que Khong Minh  Xam Quan Am  Bat T  Thc Lo Ban  Bat Trach Minh Canh
   Th Nam 18 Thang 01, 2022 Nam Qu'c So'n H      Ngay 16 Thang 12 Tan Su VL 4901
 T' Vi L G?
 T' Vi Lu'u L G?
 L S' Danh Nhn
 T' Vi Bi Ton
 Sao Ha.n
 Vo'. Ch`ng
 on i`m
Bat T
 Xin Xm
 Xm T Qun
 Xm Qun m
 Xm B Ni Sam
 Xm Quan Thnh
 An Sao
 Gi' m Li.ch
 L S' T' Vi
 Xin Que
 Bi Bi
 Bi Kiu
 Que Qu C'c
 Que T Cng
 Que Qun m
 Que Khng Minh
 Que Phu.c Hy
 i.a L
 Thu''c L Ban
 Bt Tra.ch Minh Cnh


Quæ Coác Thaàn Queû
Höõu Caàu Taát ÖÙng
Ñöùc Naêng Thaéng Soá
Xin Quyù Vò Röûa Tay Röûa Maët Saïch Seõ
Thaép Ba Caây Nhang
Ngoïn Ñeøn Vaø Ly Nöôùc Saïch
Thaønh Taâm Khaán Nguyeän
Ñieàu Muoán Xin

Vaø Choïn Voøng Löôõng Nghi Ñeå Xin Queû
Löu YÙ Quan Troïng:
Quyù Vò Chæ Neân Xin Moät Laàn
- Vaø Khoâng Neân Thöû -
 T' Vi Bi Ton
Bo'i Ba`i
Trang Chu T Vi TuViVietShare.com
Copyright 2002-2019 TuViVietShare.com All rights reserved.