Hoi Vien Ghi Danh
 La So T Vi  Sao Han  Boi Bai  oan iem  Que Khong Minh  Xam Quan Am  Bat T  Thc Lo Ban  Bat Trach Minh Canh
   Th Nam 18 Thang 01, 2022 Nam Qu'c So'n H      Ngay 16 Thang 12 Tan Su VL 4901
 T' Vi L G?
 T' Vi Lu'u L G?
 L S' Danh Nhn
 T' Vi Bi Ton
 Sao Ha.n
 Vo'. Ch`ng
 on i`m
Bat T
 Xin Xm
 Xm T Qun
 Xm Qun m
 Xm B Ni Sam
 Xm Quan Thnh
 An Sao
 Gi' m Li.ch
 L S' T' Vi
 Xin Que
 Bi Bi
 Bi Kiu
 Que Qu C'c
 Que T Cng
 Que Qun m
 Que Khng Minh
 Que Phu.c Hy
 i.a L
 Thu''c L Ban
 Bt Tra.ch Minh Cnh
Queû Dòch Phuïc Hy
Thien a Vo Ngon
Xin Cam Nhan Tam Thanh
e Soi Sang Neo Kiet Hung
Hõu Cau Taát ng
Co Tin Thì Co Thieng
Xin Quí Vò Röûa Tay Röûa Maët Saïch Seõ
Thaép Ba Caây Nhang
Ngoïn Ñeøn Vaø Ly Nöôùc Saïch
Thaønh Taâm Khaán Nguyeän
Ñieàu Muoán Xin
Vaø Nhaán Nuùt Ñeå Gieo Queû
Löu YÙ Quan Troïng:
Khoâng Neân Xin Queû Vaøo Ban Ñeâm
Chæ Neân Xin Moät Laàn
- Vaø Khoâng Neân Thöû -
 T' Vi Bi Ton
Bo'i Ba`i
Trang Chu T Vi TuViVietShare.com
Copyright 2002-2019 TuViVietShare.com All rights reserved.