Hoi Vien Ghi Danh
 La So T Vi  Sao Han  Boi Bai  oan iem  Que Khong Minh  Xam Quan Am  Bat T  Thc Lo Ban  Bat Trach Minh Canh
   Th Nam 18 Thang 01, 2022 Nam Qu'c So'n H      Ngay 16 Thang 12 Tan Su VL 4901
 T' Vi L G?
 T' Vi Lu'u L G?
 L S' Danh Nhn
 T' Vi Bi Ton
 Sao Ha.n
 Vo'. Ch`ng
 on i`m
Bat T
 Xin Xm
 Xm T Qun
 Xm Qun m
 Xm B Ni Sam
 Xm Quan Thnh
 An Sao
 Gi' m Li.ch
 L S' T' Vi
 Xin Que
 Bi Bi
 Bi Kiu
 Que Qu C'c
 Que T Cng
 Que Qun m
 Que Khng Minh
 Que Phu.c Hy
 i.a L
 Thu''c L Ban
 Bt Tra.ch Minh Cnh
 

Queû Baøi Cöûu Huyeàn Thaát Toå
Taâm Thaønh Caûm ÖÙng

Xin Quyù Vò Röûa Tay Röûa Maët Saïch Seõ

Thaønh Taâm Khaán Nguyeän
Chö Tieân Linh Cöûu Huyeàn Thaát Toå Trong Toäc Hoï Cuûa Mình
Chöùng Giaùm Loøng Thaønh Vaø Neâu Ñieàu Muoán Caàu Xin


Roài Choïn Voøng Löôõng Nghi Ñeå Xaùo Baøi Tröôùc Khi Xin Queû
Löu YÙ Quan Troïng:
Du Xin c Que Tot Hay Xau
Quyù Vò Cuõng Chæ Neân Xin Moät Laàn
- Vaø Khoâng Neân Thöû -
 
Trang Chu T Vi TuViVietShare.com
Copyright 2002-2019 TuViVietShare.com All rights reserved.